Dativo

1. Dativo Propio.

Expresa la persona indirectamente afectada por la acción verbal, más que por la acción misma, por sus consecuencias. Se construye como objeto único de verbos intransitivos:

βοηθεῖν, ἀμύνειν τινί “ayudar a alguien”

συμφέρει τινί “conviene a alguien”

ἡδύς τινι “grato para alguien”

Y como objeto indirecto de verbos transitivos:

δίδωσιν ὑμῖν ἀγαθά “os entrega bienes”

ὑπισχηνείσθαί τινί τι “prometer algo a alguien”

El mismo concepto es expresado en dependencia de sustantivos y adjetivos:

τὰ παρ’ ἡμῶν δῶρα τοῖς θεοῖς “los regalos a los dioses de nuestra parte”

2. Dativo Posesivo.

Con el verbo existencial expresa el objeto en dativo el poseedor, en competencia con el genitivo posesivo:

ἔστι μοι τὰ χρήματα “el dinero me pertenece”

Κρίτων ὄνομά μοι ἔστιν “mi nombre es Critón”

2.1. Dativo Simpatético.

Uno de tantos usos marginales del dativo propio. Un uso indoeuropeo, equivale lógicamente a un genitivo pero tiene un matiz afectivo del que el genitivo carece.

ὁ μοι πόσις ἀπέθανε “mi marido se me murió”

2.2. Dativo Ético.

El dativo de pronombres personales indica una persona interesada en o afectada por el proceso verbal y que no es sujeto de la frase. Es difícil de distinguir del simpatético. En este caso no hay una relación posesiva con un sustantivo de la frase. De hecho, es un uso expletivo (innecesario) que no expresa ninguna relación concreta:

μή μοι θορυβήσητε “¡no me alborotéis!”

τί μοι βούλει; “¿qué me dices?”

2.3. Dativo de Interés (Dativus commodi et incommodi)

Indica la persona o cosa en favor o en perjuicio de la cual ocurre algo. Se dice que es un complemento oracional, no un complemento del predicado. En este ejemplo se aprecia, porque coexisten los dos tipos, objeto indirecto y dativo de interés:

X. C. 8.4.24. σοὶ δὲ δώσω ἄνδρα τῇ θυγατρί “a ti te daré un marido para tu hija”

2.4. Dativus Iudicantis (Dativus relationis)

Este dativo de juicio o de punto de vista expresa una idea cercana a la de interés, pero es la esfera intelectiva: en opinión de quién, a juicio de quién ocurre algo.

τῷ θεῷ καλὰ πάντα “todo es hermoso para el dios”

Algunos hablan de un dativo corográfico, cuando se usa para la descripción de lugares:

ἐν δεξιᾷ εἰσπλέοντι “a la derecha para el que entra navegando”

2.5. Dativus auctoris.

Dativo agente: expresa el agente del predicado pasivo de perfecto o de los adjetivos verbales:

τὰ ὑμῖν πεπραγμένα “lo hecho por nosotros”

πάντα σοι πεποίηται “todo está hecho por ti”

τοῦθ’ ὑμῖν ποιητέον “esto debe ser hecho por nosotros”

Con los adjetivos el dativo indica la persona a la que afecta la obligación, más que el agente. Es un derivado del dativo de interés.

3. Dativo Locativo.

Uso heredado del caso locativo del indoeuropeo expresa el lugar en dónde.

  • En poesía sin preposición: Μαραθῶνι καὶ Ἐλευσίνι “en Maratón y en Eleusis”
  • Adverbios de raíces pronominales: ταύτῃ, τῇδε “aquí”; ᾗ “dónde”; ἐκεῖ “allí”
  • Objeto indirecto de verbos compuestos en ἐν-: φόβον τινὶ ἐμβάλλειν “inspirar miedo a alguien”; τοῖς νόμοις ἐμμένειν “permanecer en las leyes”
  • Con ἐπι-: ἐπιτυγχάνομεν τοῖς πεζοῖς “caemos sobre los soldados de a pie”
  • Con παρα-: παραγίγνεσθαι διαλόγῳ “estar presente en una conversación”
  • Con προσ-: προσφέρεσθαί τινι “acercarse a alguien”

4. Dativo Locativo de Tiempo.

Es fruto de una concepción metafórica espacial del tiempo, que permite concebir el tiempo cuándo como un lugar en dónde.

  • De tiempo, con preposición: ἐν νυκτί “durante la noche”, ἐν τῇ ὑστεραίᾳ ἡμέρᾳ “al día siguiente”, ἐν τρισὶν ἡμέραις “en tres días”
  • Dativo sin preposición con nombres de fechas: ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ “ese día”
  • Antiguos locativos: ἀεί “siempre”, ἦρι “en primavera”

5. Dativo Instrumental.

Es el tercer caso indoeuropeo sincretizado en el dativo griego.

5.1. Instrumental propio.

Indica el instrumento o medio.

– Del instrumento real o figurado: βάλλειν λίθοις αὐτόν “golpearlo con piedras”

– Expresa el medio, o el intermediario: (στρατηγὸν χρὴ) οὐκ ἀγγέλοισι τοὺς ἐναντίους ὁρᾶν “es necesario que el general vea al enemigo no mediante mensajeros”

5.2. Instrumental conativo.

Expresa la noción de compañía y se construye como objeto de verbos que expresan comunidad de acción y reciprocidad.

– Suele llevar σύν: σὺν τοῖς θεοῖς “con (ayuda de) los dioses”

– Verbo de unión y comunidad: εἰς λόγους ἔρχεσθαί τινι (ἰέναι τινί) “llegar a conversaciones con alguien”, σπενδεσθαί τινι “firmar tregua con alguien”

– Verbos de lucha: πολεμεῖν, μάχεσθαί τινι “luchar con alguien”

– Con adjetivos: κοινὸς τινι “común a…”, συγγενής τινι “emparentado con…”

– Comitativo de acompañamiento militar: δισχιλίους ὁπλίταις ἐστράτευσεν “salió con 2000 hoplitas”

5.2.1. Instrumental interno (etimológico).

Puede el instrumental ser interno, esto es, correferente con el verbo. Si dice que hay figura etimológica si son de la misma raíz:

βιαίῳ θανάτῳ ἀποθανεῖν “morir con una muerte violenta”

εὕδειν ὕπνῳ “dormir con sueño”

δρόμῳ θεῖν “apresurarse a la carrera”

5.2.2. Dativo de modo.

Derivado del instrumental, expresa el estado del sujeto, la ropa o equipo que lleva o las circunstancias concomitantes de la acción y con abstractos de lugar a expresiiones adverbiales varias: τίνι τρόπῳ; “¿de qué manera?”, τούτῳ τῷ τρόπῳ “de esa manera”

5.3. Dativo de Cantidad (Dativus mensurae)

Derivado del instrumental y con conceptos abstractos, expresa la medida en que se marca la diferencia en una comparación. Con adjetivos comparativos y superlativos adverbios y verbos con idea de comparación:

δέκα ἔτεσι νεώτερος “10 años más joven”

πόσῳ (μεῖζον); “¿cuánto más?”

ναυσὶ πολὺ περιεῖναι “ser muy superior en naves”

5.3.1. Dativo de limitación (dativus respectus).

Expresa un concepto semejante al acusativo de relación. Indica la parte afectada de un objeto o el respecto en que ha de tomarse una afirmación.

ἰσχύω τῷ σώματι “fuerte de cuerpo”

κρίνειν τινὰ τοῖς λόγοις “juzgar a alguien por sus palabras”

διαφέρειν ἀνδρείᾳ “distinguirse en valor”

5.3.2. Dativo de causa.

Expresa este dativo también derivado del instrumental la causa tanto subjetiva como objetiva de la acción. Se construye con participio predicativo como objeto de verbos de sentimientos, compitiendo con el genitivo de causa. También en expresiones adverbiales:

– Verbos de sentimiento: ἥδομαι (χαίρῳ) τῇ νίκῃ “me alegro con la victoria”, ἄχθομαι (ἀγανακτῶ) τῇ ἥττῃ “me enfado con la derrota”, στέργω (ἀγαπῶ) τῷ πράγματι “me conformo con el asunto”.

– Estado anímico: εὐνοίᾳ “por benevolencia”, φιλίᾳ “por amistad”, ὀργῃ “por enfado”, φόβῳ “por miedo”, ὕβρει “por soberbia”, φθόνῳ “por envidia”, εὐβουλίᾳ “con buena intención”, ἀνάγκῃ “por necesidad”

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s